Algemene voorwaarden Thuiswinkel.org Download hier de algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de handelaar
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Het contract
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de klant bij herroeping
Artikel 8 – Klanten die gebruik maken van hun herroepingsrecht en de daaraan verbonden kosten
Artikel 9 – Verplichtingen van de handelaar bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Contractuitvoering en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Vestigingsgarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel.org

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten, digitale inhoud en/of diensten verkrijgt door middel van een overeenkomst op afstand, en een ondernemer of een derde deze producten, digitale inhoud en/of diensten levert overeenkomstig een afspraak tussen die derde partij en de handelaar;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: een natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, beroep- of bedrijf;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarbij de leverings- en/of afnameverplichting over een bepaalde periode wordt gespreid;
7. Duurzame gegevensdrager: elk middel – inclusief e-mails – dat een consument of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstig gebruik of raadpleging vergemakkelijkt gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bedoeld, en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie vergemakkelijkt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen een ondernemer en een consument wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met het moment dat de overeenkomst tot stand komt;
11. Modelformulier voor herroepingsrecht: het Europese modelformulier voor herroepingsrecht dat is opgenomen in Bijlage I van deze algemene voorwaarden. De ondernemer is niet verplicht Bijlage I te verstrekken indien de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de handelaar
Naam handelaar: New Habitz BV
Handelsnaam: New Habitz

Geregistreerd adres & kantooradres:

Suze Groeneweglaan 25
3021 DS Rotterdam
Nederland

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de handelaar telefonisch bereikbaar is:
Maandag t/m zondag van 08.30 uur tot 21.00 uur
Telefoon: +31(0)6 23515394

E-mailadres: hello@newhabitz.com

KvK-nummer: 81842465
BTW-identificatienummer: NL862240827B01

Indien de activiteit van de handelaar onderworpen is aan een relevant vergunningenstelsel: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit.

Mocht de handelaar een gereglementeerd beroep uitoefenen:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of EER waar deze is verleend;
– een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en instructies waar en hoe deze beroepsregels te raadplegen zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen een ondernemer en een consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument worden toegezonden. mogelijk op verzoek van de consument.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument bewaar ze eenvoudig op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen en dat zij op zijn verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan de consument worden toegezonden. manier.
4. Voor de gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in het geval van van onverenigbare algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat informatie, waardoor voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Het contract
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van de vraag of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede over feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dat onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal aan de consument uiterlijk bij de levering van een product, dienst of digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument kan worden opgeslagen op een toegankelijke duurzame gegevensdrager, meesturen:
A. het kantooradres van de vestigingsplaats van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
B. de voorwaarden waaronder de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken en de wijze waarop hij gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
C. informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
D. de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of digitale inhoud; de kosten van bezorging voor zover van toepassing en de wijze van betaling, bezorging of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van het contract, indien de duur van het contract langer is dan één jaar of van onbepaalde duur is;
F. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroepingsrecht.
6. In geval van een duurovereenkomst is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Het is de ondernemer toegestaan een consument te vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht zijn reden(en) op te geven.
2. De in lid 2 genoemde termijn. 1 gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of:
A. als de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een derde
door de consument aangewezen, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd.
B. als de levering van een product verschillende leveringen of onderdelen omvat: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
C. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. Een consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden bij levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende ten minste veertien dagen. Het is de ondernemer toegestaan een consument te vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht zijn reden(en) op te geven.
4. De in lid 2 genoemde termijn. 3 gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt of het modelformulier voor herroeping niet is verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk op grond van de vorige leden van Dit artikel.
6. Indien de ondernemer de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, loopt de bedenktijd af 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werkzaamheid van het product te kunnen beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een andere omgang met het product dan toegestaan in lid. 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet vóór het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Consumenten die gebruik maken van het herroepingsrecht en de daaraan verbonden kosten
1. De consument die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 2. 1 zal de consument het product terugzenden of overhandigen aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten zal dragen of als de ondernemer aangeeft deze kosten zelf te willen dragen, dan komt de consument de kosten van terugzending niet voor zijn rekening.
6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verleende dienst of levering van niet voor verkoop gereedstaande gas, water of elektriciteit zal plaatsvinden in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid tijdens de herroepingsperiode, de consument is aan de ondernemer een geldbedrag verschuldigd dat gelijk staat aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, in vergelijking met de volledige nakoming van de overeenkomst.
7. De consument draagt geen kosten voor het uitvoeren van diensten of de levering van niet voor verkoop gereedgemaakt water, gas of elektriciteit - in een beperkt volume of hoeveelheid - of voor het leveren van stadsverwarming, indien:
A. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kosten bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of:
B. de consument tijdens de herroepingsperiode niet uitdrukkelijk heeft gevraagd naar de aanvang van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.
8. De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
A. voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het aanvangen van de uitvoering van de overeenkomst voor het einde van de herroepingstermijn;
B. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te hebben verloren bij het verlenen van zijn toestemming; of
C. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de handelaar bij herroeping
1. Als de ondernemer het mogelijk maakt voor een consument om langs elektronische weg zijn herroeping te melden, stuurt hij na ontvangst van een dergelijke verklaring onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt de consument onverwijld alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die de ondernemer in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Behalve in gevallen waarin de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor eventuele terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument in eerste instantie heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. Voor de consument is de terugbetaling kosteloos.
4. Indien de consument heeft gekozen voor een dure methode van levering in plaats van de goedkoopste standaard levering, hoeft de ondernemer de meerkosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht voor de navolgende producten en diensten uitsluiten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij een handelaar producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt op een veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen ;
3. Dienstencontracten, na volledige voltooiing van de dienst, maar alleen als:
A. uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
B. de consument heeft verklaard zijn herroepingsrecht te verliezen zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen, pakketreizen en rondreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten ter verstrekking van toegang tot accommodatie, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is bepaald en anders dan ten behoeve van accommodatie, goederenvervoer, autoverhuur en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is bepaald;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt zijn op basis van een specifieke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn;
9. Verzegelde producten die om redenen die verband houden met de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die door hun aard onherstelbaar vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering eerst kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-/video-opnames en computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
A. de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en
B. de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht heeft verloren.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod dient gebonden te zijn aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
A. ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
B. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in aanbiedingen van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 – Contractuitvoering en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum waarop de overeenkomst werd gesloten. concludeerde. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor een andere dan normale benaming.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur aangeboden extra garantieregeling doet nimmer afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die een consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van een handelaar, diens toeleverancier, importeur of fabrikant die aan de consument rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan de wet voorziet, voor het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bezorging niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer de consument het bedrag dat hij betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Beëindiging
1. De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te beëindigen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. .
2. De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten voor bepaalde tijd te beëindigen, met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een termijn van opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Bij overeenkomsten als bedoeld in de eerste twee leden kan de consument:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode;
– opzeggen op dezelfde wijze als waarop zij zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met inachtneming van dezelfde opzegtermijn als voor de ondernemer is bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.
5. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan tot het geregeld afleveren van dag- of weekbladen of tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien het staat de consument vrij deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde het recht heeft om op te zeggen met een opzegtermijn die niet een maand en, in geval van een overeenkomst tot het geregeld maar minder dan eenmaal per maand afleveren van dag- of weekbladen of tijdschriften, een termijn van ten hoogste drie maanden.
7. Een overeenkomst voor bepaalde tijd tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag- of weekbladen en tijdschriften (proefabonnementen of kennismakingsabonnementen) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.
Looptijd
8. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd langer dan één jaar heeft geduurd, heeft de consument na één jaar te allen tijde het recht op opzegging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen tussentijdse opzegging verzetten. het contract zou onaanvaardbaar zijn.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden geen andere datum is vermeld, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn, of bij het ontbreken van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van het contract. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn van 14 dagen in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Indien een consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft de consument, nadat de ondernemer de consument op de hoogte heeft gesteld van de betalingsachterstand, 14 dagen bedenktijd om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen; bij gebreke van betaling binnen deze 14 dagen termijn is over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd en heeft de ondernemer het recht de door hem gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% aan onbetaalde bedragen tot € 2.500,-; 10% voor de komende €2.500; en 5% voor de komende €5.000, met een minimum van €40. De handelaar kan van deze bedragen en percentages afwijken die gunstig zijn voor de consument.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer voorziet in een klachtenprocedure, waar voldoende bekendheid aan is gegeven, en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. De consument die tekortkomingen in de uitvoering van een overeenkomst heeft geconstateerd, dient klachten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer in.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org
De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer een termijn van minimaal 4 weken te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn wordt de klacht een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten aangegaan tussen een ondernemer en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien de ondernemer zijn commerciële activiteiten richt op het land waar de consument woont, kan de consument zich altijd beroepen op het dwingend consumentenrecht van zijn land.
2. Geschillen tussen een consument en een ondernemer over de totstandkoming of uitoefening van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren producten en diensten kunnen via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/) worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. consumenten/odr/)”
3. De Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl) is de alternatieve geschillencommissie, met inachtneming van het hierna bepaalde.
4. De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling indien de consument zijn klacht onverwijld voorlegt aan de ondernemer.
5. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan dient het geschil uiterlijk 12 maanden nadat de consument de klacht heeft ingediend bij de ondernemer te worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
6. Indien een consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan die keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de handelaar.
7. Indien een ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, dan zal de consument op een schriftelijk verzoek van de ondernemer aangeven of hij een overeenkomst heeft gesloten, dan wel het geschil liever laten behandelen door de bevoegde wet -rechtbank. Indien de consument zijn keuze niet binnen een termijn van vijf weken aan de ondernemer kenbaar maakt, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
8. Uitspraken van de Geschillencommissie zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals gesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Uitspraken van de Geschillencommissie hebben de vorm van een bindend advies.
9. De Geschillencommissie neemt een geschil niet in behandeling – dan wel beëindigt zij haar tussenkomst – indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, in staat van faillissement is geraakt of de onderneming feitelijk heeft beëindigd voordat de commissie het geschil ter zitting heeft behandeld en uitspraak heeft gedaan. definitieve uitspraak.
10. Indien er naast de Geschillencommissie Thuiswinkel nog een andere bevoegde geschillencommissie is die erkend is of die is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), dan zal de Geschillencommissie Thuiswinkel zijn bij voorkeur bevoegd voor geschillen die voornamelijk betrekking hebben op de verkoopmethode of op het verlenen van diensten op afstand. Voor alle overige geschillen is dit de andere door de SGC erkende of bij het Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Vestigingsgarantie
1. Thuiswinkel.org staat in voor de nakoming van verplichtingen van haar leden met betrekking tot bindende adviezen die aan hen zijn opgelegd door de Geschillencommissie Thuiswinkel, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening van het bindend advies ter verificatie aan de rechter voor te leggen. dat advies. In geval van toetsing door de rechter eindigt de opschorting van de garantie en treedt de garantie weer in werking op het moment dat de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, waarbij de rechter het bindend advies bindend heeft verklaard. Tot een maximum bedrag van € 10.000,- per bindend advies zal Thuiswinkel.org dit bedrag aan de consument betalen. Bij bedragen hoger dan € 10.000 per bindend advies wordt een bedrag van € 10.000 uitgekeerd. Voor zover het bedrag hoger is dan € 10.000,- heeft Thuiswinkel.org de verplichting zich naar redelijkheid en voldoende inspanning in te spannen om het lid te helpen het bindend advies na te komen.
2. Voor toepassing van deze garantie dient de consument een schriftelijk beroep in te dienen bij Thuiswinkel.org en zijn vordering op de ondernemer over te dragen aan Thuiswinkel.org. Voor zover de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan € 10.000,-, wordt de consument de mogelijkheid geboden om zijn vordering op de ondernemer boven het bedrag van € 10.000,- over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie zal streven naar betaling van de haar eigen titel en kosten voor de rechtbank vorderen.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende bepalingen of bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, mogen niet nadelig zijn voor de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een gemakkelijk toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel.org
1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen na overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen van deze voorwaarden zijn eerst van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij wijziging gedurende de looptijd van een aanbod het voor de consument meest gunstige beding prevaleert.

Thuiswinkel.org
Postbus 7001, 6710 CB EDE, Nederland.

Rechten kunnen alleen worden ontleend aan de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden.

Bijlage I: Modelformulier herroepingsrecht

Modelformulier herroepingsrecht

(dit formulier dient u alleen in te vullen en terug te sturen als u het contract wilt herroepen)

– Aan: [naam handelaar]
[geografisch adres van de handelaar]
[faxnummer van de handelaar, indien beschikbaar]
[e-mailadres of elektronisch adres van de handelaar]

– Ik/wij* deel/delen u hierbij mede dat, met betrekking tot ons contract met betrekking tot:
De verkoop van de volgende producten: [beschrijving van het product}*
De levering van de volgende digitale inhoud: [beschrijving van de digitale inhoud]*
De levering van de volgende dienst: [beschrijving van de dienst]*

Ik/wij* oefenen ons herroepingsrecht uit.

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling diensten of ontvangst goederen]
– [naam consument(en)]
– [adres van de consument(en)]
– [Handtekening consument(en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)
- [Datum]

*Verwijder of geef aanvullende informatie op, indien van toepassing.

nl_NL

Menu